Author Archive

Nguồn lực vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên

Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên a.  Vị trí địa lí a. 1. Lãnh thổ Việt Nam phần đất liền có diện tích 331.212 km 2 với tọa độ địa lí trên đất liền là: : Cực B: 23o 23’ B đến Cực N:  8o 34’ B Cực T:  102o 09’ Đ […]

Khái niệm nguồn lực

1. Khái niệm Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường…ở cả trong nước và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một […]

Vì sao nói : Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn là “một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng” ?

Câu 1.   Vì sao nói: Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn là “một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng”? Trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất đất nước ta từ nửa sau thế kỷ XIX? Tuyển tập những câu hỏi tự luận môn lịch sử do các gia sư lịch […]

Đừng ngồi ôm cái Iphone lap-top thở dài

Đừng ngồi ôm cái Iphone lap-top thở dài Bạn trẻ, hãy lao vào làm đi, đừng ngồi ôm cái Iphone lap-top thở dài. Hạc ngành gì không quan trọng, ngành đào tạo gì kệ mẹ nó, xin việc đúng ngành không được thì cứ đi làm theo đam mê của mình, chờ đợi thì đến […]

Người con gái có đôi mắt kiều diễm – Đoạn 6

xem người con gái có đôi mắt kiều diễm đoạn 5 Cái nhìn của Pari đạo đức ấy chứng tỏ rằng Pari thể chất không thể nào khác như hiện trạng của nó. Cái thành phố có mũ triều thiên ấy là một nữ hoàng, luôn luôn to béo có những sự thèm muốn dữ dội […]

Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập

Luyện thi môn địa lý. Chủ đề I: Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập. 1. Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội a) Bối cảnh – 30 – 4 – 1975 : Miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất. […]

Quan hệ giữa Mĩ và Trung Quốc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Trình bày khái quát những sự kiện phản ánh quan hệ giữa Mĩ và Trung Quốc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ giúp Tưởng Giới Thạch gây nội chiến Quốc – Cộng lần 2 ở Trung Quốc (1946 – 1949). Kết quả, Quốc […]

Vì sao Đảng chủ trương Cuộc tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 phải theo phương châm đánh chắc, nhưng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 phải theo phương châm đánh nhanh?

Vì sao Đảng chủ trương Cuộc tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 phải theo phương châm đánh chắc, nhưng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 phải theo phương châm đánh nhanh?

Vì sao Đảng chủ trương Cuộc tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 phải theo phương châm đánh chắc, nhưng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 phải theo phương châm đánh nhanh? a) Cuộc tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 phải theo phương châm đánh chắc. Cuộc tiến công […]

Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Pháp từ những năm 30 của thế kỉ XX đến năm 1945 đã tác động tới cách mạng Việt Nam trong cùng thời gian này như thế nào

a) Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Pháp từ những năm 30 của thế kỉ XX đến năm 1945 đã tác động tới cách mạng Việt Nam trong cùng thời gian này như thế nào? Năm 1934, bọn phát xít âm mưu cướp chính quyền ở Pháp không thành. Năm 1935, Mặt […]

So sánh nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng

So sánh nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng. Hôi nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được […]