Lịch Sử


Ngày này năm xưa 18 tháng 11

Chuyên mục ngày này năm xưa – gia sư môn lịch sử. Sự kiện trong nước: 18 – 11- 1930: Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh gửi cho các cấp Đảng và toàn đảng viên. 18 – 11- 1964: Đại hội 3 pháo cao xạ […]

Ngày này năm xưa 16 – 11

Chuyên mục ngày này năm xưa tập hợp và điểm qua các sự kiện lịch sử cùng ngày được các gia sư lịch sử tổng hợp. Hy vọng nó sẽ là một chuyên mục tốt nhằm mục đích bổ trợ kiến thức cho các em. Để bắt đầu bài viết đầu tiên ta sẽ đến […]

Vì sao nói : Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn là “một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng” ?

Câu 1.   Vì sao nói: Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn là “một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng”? Trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất đất nước ta từ nửa sau thế kỷ XIX? Tuyển tập những câu hỏi tự luận môn lịch sử do các gia sư lịch […]

Quan hệ giữa Mĩ và Trung Quốc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Trình bày khái quát những sự kiện phản ánh quan hệ giữa Mĩ và Trung Quốc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ giúp Tưởng Giới Thạch gây nội chiến Quốc – Cộng lần 2 ở Trung Quốc (1946 – 1949). Kết quả, Quốc […]

Vì sao Đảng chủ trương Cuộc tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 phải theo phương châm đánh chắc, nhưng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 phải theo phương châm đánh nhanh?

Vì sao Đảng chủ trương Cuộc tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 phải theo phương châm đánh chắc, nhưng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 phải theo phương châm đánh nhanh?

Vì sao Đảng chủ trương Cuộc tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 phải theo phương châm đánh chắc, nhưng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 phải theo phương châm đánh nhanh? a) Cuộc tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 phải theo phương châm đánh chắc. Cuộc tiến công […]

Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Pháp từ những năm 30 của thế kỉ XX đến năm 1945 đã tác động tới cách mạng Việt Nam trong cùng thời gian này như thế nào

a) Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Pháp từ những năm 30 của thế kỉ XX đến năm 1945 đã tác động tới cách mạng Việt Nam trong cùng thời gian này như thế nào? Năm 1934, bọn phát xít âm mưu cướp chính quyền ở Pháp không thành. Năm 1935, Mặt […]

So sánh nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng

So sánh nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng. Hôi nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được […]

Phân tích điều kiện bùng nổ & ý nghĩa của phong trào Đồng khởi ở miền Nam VN (1959-1960)

Phân tích điều kiện bùng nổ & ý nghĩa của phong trào Đồng khởi ở miền Nam VN (1959-1960)

Phân tích điều kiện bùng nổ & ý nghĩa của phong trào Đồng khởi ở miền Nam VN (1959-1960)   * Phân tích điều kiện bùng nổ – Trong những năm 1954-1959, Mỹ-Diệm ra sức phá hoại HĐ Giơ, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta & biến miền Nam thành thuộc địa kiểu […]

Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), quân & dân VN phải thực hiện phương châm chiến lược đánh lâu dài?

Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), quân & dân VN phải thực hiện phương châm chiến lược  đánh lâu dài? – Đánh lâu dài là phương châm chiến lược của cuộc k/c toàn dân, toàn diện của nhân dân VN chống thực dân Pháp xâm lược, được xác […]

Hãy xác định tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của VN

Đề bài: Dựa vào bảng dữ liệu dưới đây, hãy xác định tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của VN. Trình bày hoàn cảnh ra đời & vai trò của tổ chức đó? Thời gian Tổ chức chính trị 1920 Tổ chức Công hội (SG-CL) 1923 Đảng Lập hiến 1923 […]