Hãy xác định tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của VN

Đề bài: Dựa vào bảng dữ liệu dưới đây, hãy xác định tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của VN. Trình bày hoàn cảnh ra đời & vai trò của tổ chức đó?

Thời gian

Tổ chức chính trị

1920

Tổ chức Công hội (SG-CL)

1923

Đảng Lập hiến

1923

Tổ chức Tâm tâm xã

1925

Hội VNCmTN

1925

Hội Phục việt sau đó đổi tên là Tân Việt Cm Đảng.

1927

VN Quốc dân đảng

Hướng dẫn trả lời

* Tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của VN: Hội VNCmTN.

* Hoàn cảnh ra đời:

– 1924 tại Quảng Châu, NAQ huấn luyện, đào tạo thanh niên thành các chiến sĩ Cm, bí mật đưa về nước “truyền bá lý luận gpdt và tổ chức nhân dân”, chọn một số thanh niên trong Tâm tâm xã lập ra Cộng sản đoàn (2-1925).

– 6/1925, lập Hội VNCmTN nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình.

* Vai trò:

– Hội truyền bá CNM-LN theo khuynh hướng VS vào VN.

– Giác ngộ, nâng cao ý thức chính trị cho g/c công nhân. Thúc đẩy p/t công nhân có những chuyển biến rõ rệt về chất.

– Hội VNCMTN là tiền thân của Đảng vô sản.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Leave a Reply