Những điểm mới của khởi nghĩa Ba Son

Đề bài: Trên cơ sở tóm tắt diễn biến và kết quả cuộc bãi công Ba Son (8 – 1925), hãy nêu rõ những điểm mới của cuộc đấu tranh này.

Trả lời

khoi-nghia-ba-son

Tinh Thần Giải Phóng Đất Nước

– Tháng 8/1925 thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn bãi công, không chịu sữa chữa chiến hạm Misơlê của Pháp… đấu tranh 8 ngày với yêu sách đòi tăng lương 20%…

– Kết quả: nhà chức trách pháp phải chấp nhận tăng lương 10% cho công nhân

– Điểm mới:

+ Bên cạnh đấu tranh đòi quyền lợi KT, đấu tranh CT đã rõ nét hơn…

+ Ý thức giai cấp trưởng thành, đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản quốc tế…tự phát tiến dần lên tự giác

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Leave a Reply