Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào

Đề bài: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á có những biến đổi như  thế nào ? Trong những biến đổi đó biến đổi nào có ý nghĩa quan trọng nhất? Vì sao?

Trả Lời

dong-nam-a

Đông Nam Á

Các nước đông Nam Á:

– Đông Nam Á gồm 11 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo, Mianma,Brunây và Đông Timo.

– Trước 1945 đều là thị trường và thuộc địa của tư bản Phương Tây, sau năm 1945 có nhiều biến đổi.

– Biến đổi thứ nhất: Từ các nước thuộc địa, nửa thuộc địa trước chiến tranh thế giới thứ hai, đến nay Đông Nam Á trở thành các nước độc lập.

+ Việt Nam: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã giành được độc lập. Sau đó phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp lần 2 và cuộc kháng chiến chống Mĩ đến 1975 mới thắng lợi hoàn toàn.

+ Lào:Tháng 10-1945 tuyên bố độc lập. Sau đó tiến hành kháng chiến chống Pháp, Mĩ đến tháng 12-1975 mới giành thắng lợi.

+ Campuchia: Sau 1945, kháng chiến chống Pháp, Mĩ, đến năm 1975 kết thúc.  Tiếp  tục  chống  phản  động Pônpốt đến 7-1-1979 mới thắng lợi.

+ Inđônêxia: 8-1945 tuyên bố độc lập. Sau đó Hà Lan tái chiếm, ngày 15-8-1950 nước Cộng hoà Inđônêxia ra đời.

+ Malaixia: 8-1957 độc lập.

+ Philippin: 7-1946 Mĩ công nhận độc lập.

+ Xingapo: 8-1957 Anh công nhận độc lập (8-1963 tách khỏi Liên bang Malai xia)

+ Thái Lan: Sau 1945 Mĩ hất chân Anh kiểm soát Thái Lan

+ Mianma: 1-1948 Anh công nhận độc lập.

+ Brunây: 1-1984 độc lập.

+ Đôngtimo: 5-2002 tách khỏi Inđônêxia, trở thành quốc gia độc lập.

– Biến đổi thứ 2: Sau khi giành độc lập các nước ĐNÁ ra sức xây dựng , phát triển kinh tế – xã hội theo những mô hình khác nhau và đạt được nhiều thành tựu to lớn như :  Malaixia, Inđônêxia,Thái Lan (đặc biệt là Xigapo)

– Biến đổi thứ 3: Đến 30-4-1999 có 10/11 nước ĐNÁ là thành viên của khối  (ASEAN), đây là một liên minh kinh tế- chính trị ở khu vực, nhằm xây dựng một ĐNÁ vững mạnh, tự lực tự cường.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Leave a Reply