Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh Đông Dương (1945 – 1954)

Đề bài:  Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh Đông Dương (1945 – 1954) diễn ra như thế nào? Hiện nay, Việt Nam có cần sự ủng hộ của Mĩ để giải quyết “vấn đề Biển Đông” với Trung Quốc không? Vì sao?

Trả lời – Tuyển tập những câu hỏi ôn thi môn lịch sử

chien-tranh-dong-duong

Quân ta kéo pháo

a) Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh Đông Dương (1945 – 1954)

Từ 1945 – 1948, Mĩ dính líu đến Chiến tranh Đông Dương.

Tháng 5 – 1949, Mĩ giúp Pháp thực hiện Kế hoạch Rơve. Mĩ viện trợ… cho Pháp

Ngày 7 – 2 – 1950, Mĩ công nhận chính phủ bù nhìn Bảo Đại. Ngày 8 – 5 – 1950, Mĩ đồng ý viện trợ kinh tế và quân sự cho Pháp ở Đông Dương…

Ngày 23 – 12- 1950, Mĩ kí với Pháp và “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương”. Tháng 9 – 1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mĩ…

Mĩ viện trợ từ 19% – 73% chiến phí của Pháp ở Đông Dương (1950 – 1954)…

Ngày 7 – 5- 1953, với sự thỏa thuận của Mĩ, Pháp cử tướng Nava sang làm tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương và thực hiện kế hoạch Nava…

Mĩ viện trợ gấp cho Pháp và dọa ném bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ 1954…

Tháng 1 – 1954, Mĩ, Liên Xô, Anh và Pháp họp tại Beclin về Đông Dương…

Mĩ tham gia đàm phán ở Giơnevơ về Đông Dương 1954. Mĩ không kí vào văn kiện chung mà ra một văn kiện riêng thừa nhận Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương 1954…

b) Hiện nay, Việt Nam có cần sự ủng hộ của Mĩ để giải quyết “vấn đề Biển Đông” với Trung Quốc.

Vì Mĩ là nước có vai trò quan trọng nhất, chi phối, quyết định đời sống kinh tế – tài chính, chính trị thế giới (nền kinh tế lớn nhất thế giới, là ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc)

Nếu nhận được sự ủng hộ của Mĩ, nước ta sẽ có nhiều thuận lợi trong giải quyết “vấn đề Biển Đông” với Trung Quốc.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Leave a Reply