Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), quân & dân VN phải thực hiện phương châm chiến lược đánh lâu dài?

Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), quân & dân VN phải thực hiện phương châm chiến lược  đánh lâu dài?

– Đánh lâu dài là phương châm chiến lược của cuộc k/c toàn dân, toàn diện của nhân dân VN chống thực dân Pháp xâm lược, được xác định trong đường lối k/c của Đảng. Quân & dân VN phải thực hiện phương châm chiến lược  đánh lâu dài. Vì:

+ So sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch, địch mạnh hơn ta về nhiều mặt, ta chỉ hơn địch về tinh thần và có chính nghĩa. Do đó phải có thời gian để chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần, ö lực lượng của ta. Với chiến lược đánh lâu dài, dựa vào sức mạnh của mình là chính, với ưu thế tuyệt đối của ta về CT và tinh thần để khắc phục dần những nhược điểm về vật chất kĩ thuật khiến cho ta càng đánh càng mạnh, địch càng đánh càng suy yếu dần dần, làm thay đổi tương quan lực lượng giữa ta và địch.

+ Nhân dân VN cần có thời gian vừa k/c vừa kiến quốc.

+ Thực dân Pháp thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, ta phải trường kỳ k/c để khoét sâu khó khăn của địch & phát huy ưu thế của mình nhằm k/c toàn diện, huy động sức mạnh toàn dân & tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới.

+ Trường kỳ k/c giành thắng lợi từng bước & từng bước làm thay đổi tương quan lực lượng, đồng thời kết hợp đấu tranh ngoại giao để giành thắng lợi cuối cùng.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Leave a Reply